Vilken process som producerar mest ATP per glukosmolekyl? (2023)

Vilken process producerar mest ATP per molekyl glukos?

Den metaboliska cykeln som ger den högsta netto ATP per molekyl glukos ärla fosforylering oxidativ

la fosforylering oxidativ
Oxidativ fosforylering (UK /ɒkˈsɪd. ə. tɪv/, US /ˈɑːk. sɪˌdeɪ. tɪv/) eller elektrontransportrelaterad fosforylering eller terminal oxidation ärden metaboliska vägen i vilken celler använder enzymer för att oxidera näringsämnen och frigör kemisk energi för att producera adenosintrifosfat (ATP).
https://fr.wikipedia.org› wiki › Oxydativ_fosforylering
.

(Video) Cellular Respiration
(Bozeman Science)

I vilken process produceras mest ATP?

Majoriteten av ATP-syntesen sker icellandningeninom mitokondriematrisen: genererar ungefär trettiotvå molekyler ATP per molekyl oxiderad glukos.

(Video) Cellular Respiration: How Do Cell Get Energy?
(Science ABC)

Ger glykolys mest ATP per glukos?

Jämfört med oxidativ fosforylering, som maximerar energipotentialen för en enskild glukosmolekyl (cirka 32 molekyler ATP per 1 molekyl glukos), är glykolys ett ineffektivt sätt att producera energi.Glykolys producerar endast två nettomolekyler ATP för en molekyl glukos.

(Video) How Your Muscles Change With Exercise
(Institute of Human Anatomy)

Vilket energisystem producerar mest ATP per gram glukos?

Oxidativ fosforylering eller elektrontransportkedjan producerar 28 ATP för varje glukos iaerob cellandning.

(Video) You can grow new brain cells. Here's how | Sandrine Thuret
(TED)

Vad ger mest ATP-quizlet?

Elektrontransportkedjanproducerar mest ATP under nedbrytningen av glykolys.

(Video) Natural Selection - Crash Course Biology #14
(CrashCourse)

Vilken process ger oss mest ATP och hur mycket?

Svar och förklaring:

Den process som skapar mest ATP per molekyl av glukos äraerob cellandning. Under denna process används en molekyl glukos med syre för att skapa 32-34 molekyler av ATP, koldioxid och vatten.

(Video) A Tour of the Cell
(Bozeman Science)

Vad producerar mer aerob ATP eller glykolys?

Iaeroba förhållanden, går pyruvat in i citronsyracykeln och genomgår oxidativ fosforylering som leder till nettoproduktion av 32 molekyler ATP. Under anaeroba förhållanden omvandlas pyruvat till laktat genom anaerob glykolys. Anaerob andning resulterar i produktionen av 2 molekyler ATP.

(Video) قصة خلية في جسدي | د. عدنان ابراهيم
(AboDana Tv)

Hur mycket ATP produceras av glykolys?

En molekyl glukos ger totalt fyra molekyler ATP under glykolys.

(Video) What Caffeine Does to the Body
(Institute of Human Anatomy)

Hur mycket ATP produceras ___ vid glykolys?

Formation d'ATP

Under de sista fyra stegen av glykolysen överförs fosfatgrupperna av molekyler till ADP av enzymetfosfoglyceratkinasskapandet av ATP. Detta görs via fosforyleringsprocessen på substratnivå.

(Video) What Diabetes Does to the Body | Can You Reverse It?
(Institute of Human Anatomy)

Vad producerar mest energi per glukos?

Svar och förklaring: Den väg som producerar mest energi från en glukosmolekyl äraerob andning.

(Video) Inside with Brett Hawke: Roland Schoeman
(Inside with Brett Hawke)

Vilken producerar mest energi per molekyl glukos?

Iaerob andning38 molekyler ATP frisätts för varje glukosmolekyl. Vid anaerob andning frigörs endast 2 molekyler ATP per glukosmolekyl. Således genererar aerob andning 19 gånger mer energi än anaerob andning för samma mängd glukos.

(Video) Keto Diet: Anti Aging & Longevity Benefits
(Dr. Sten Ekberg)

Vad producerar mer ATP än glukos?

Fetter:Triglycerider utgör mer ATPeftersom de har tre fettsyrasvansar kopplade till glycerol och de ger extra energi.

Vilken process som producerar mest ATP per glukosmolekyl? (2023)

Vad producerar det mesta av cellens ATP-energi?

Det mesta av ATP i celler produceras av enzymetATP-syntetas, som omvandlar ADP och fosfat till ATP. ATP-syntas finns i membranet av cellulära strukturer som kallas mitokondrier; i växtceller finns enzymet även i kloroplaster.

Vad har mest energi i ATP?

Det mesta av energin som finns i ATP lagras ibinder fosfat. ATP har en adenosinmolekyl kopplad till tre fosfatgrupper. När varje fosfatgrupp frigörs frigörs energi. Det mesta av energin kommer från att bryta den tredje fosfatbindningen och frigöra fosfatgruppen.

Vad producerar ATP i snabbast takt?

Fosfat. Detta system använderkreatinfosfat(CP) och har en mycket snabb ATP-produktion.

Vad ger flest ATP-molekyler?

Svar och förklaring: Det största antalet ATP-molekyler produceras underelektrontransportfosforylering. Denna process även kallad oxidativ fosforylering sker i mitokondrierna. Vid aerob andning är antalet ATP som produceras av denna process cirka 34 ATP per glukosmolekyl.

Vilken är den process som genererar nästan 90 % av ATP?

Chimiosmose(Figur 4.19 c) används för att generera 90 % av ATP som produceras under aerob glukoskatabolism. Resultatet av reaktionerna är produktionen av ATP från energin från elektroner som avlägsnats från väteatomer. Dessa atomer var ursprungligen en del av en glukosmolekyl.

Vad ger mer ATP-jäsning eller andning?

Aerob andningär mycket effektivare än jäsning. En glukosmolekyl kan generera upp till 38 molekyler ATP om aerob andning används. Å andra sidan genereras endast 2 molekyler ATP under fermenteringen.

Vad producerar den mest anaeroba eller fermentativa ATP?

För- och nackdelar med jäsning

Med syre kan organismer använda aerob cellandning för att producera upp till 36 molekyler ATP från en enda glukosmolekyl.Utan syre måste vissa mänskliga celler använda fermentering för att producera ATP, och denna process producerar endast två molekyler ATP per molekyl glukos.

Hur mycket ATP produceras i aerob andning?

Fördelar med aerob andning

Med syre kan organismer bryta ner glukos till koldioxid. Detta frigör tillräckligt med energi för att produceraupp till 38 ATP-molekyler. Således frigör aerob andning mycket mer energi än anaerob andning.

Hur mycket ATP produceras per andningscykel?

Andning är en biokemisk process i flera steg som involverar enzymer som resulterar i oxidativ förstörelse av organiska föreningar i levande celler. En molekyl av glukos metaboliseras för att ge38 ATP-molekylerunder cellandning.

Hur mycket ATP produceras vid jäsning?

Jäsning producerar endasttvå ATP per glukosmolekylgenom glykolys, som innehåller mycket mindre ATP än cellandning.

Var produceras de 4 ATP:erna vid glykolys?

4 molekyler ATP syntetiserasi slutskedet av glykolyseneftersom 2 molekyler av 3-bisfosfoglycerat, 1, såväl som fosfoenolpyruvat, omvandlades till 3-fosfoglycerat respektive pyruvat.

Hur mycket ATP produceras av oxidativ fosforylering?

Elektroner av NADH och FADH2överförs sedan till molekylärt syre, i kombination med bildandet av en32 till 34 molekyler ATPpar fosforylering oxidativ.

Vilket steg i cellandningen skapar mest ATP?

Steget som producerar det mesta av ATP under cellandning ärelektrontransportsystem (ETS).

References

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated: 16/12/2023

Views: 5842

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.